Forskningsprosjekt


Psykologiske faktorer og sykelig fedme

Vitenskapelig tittel:
Personlighetstrekk og spiseatferd hos pasienter med sykelig fedme

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet er å utvikle et bedre behandlingsopplegg for personer med sykelig overvekt. Bakgrunnen er at Senter for sykelig overvekt i Helse-Sør-Øst (SSO) i Tønsberg har erfart at spesielt overvektige med psykiske plager og forstyrrelser i spiseatferd har vansker med å nyttiggjøre seg den medisinske behandlingen. Undersøkelsen legges opp som to delprosjekter. Det første delprosjektet tar sikte på å kartlegge personlighetstrekk og spiseatferd hos behandlingssøkende sykelig overvektige pasienter. I det andre delprosjektet vil man undersøke om en alternativ type behandling med motiverende intervju, kan ha bedre effekt enn det som benyttes i dag for bedring av spiseatferd og motivasjon. Det skal rekrutteres 200 pasienter med sykelig fedme som henvises til SSO og som skal inngå i en RCT-studie. 100 pasienter planlegges å få konservativ behandling. Av en gruppe på 100 der man velger bariatric surgery, (ser ikke at dette er definert?)velges ut en gruppe på 80, hvor 40 pasienter med forstyrret spising (DE) og emosjonell spising (EE) inngår i intervensjonsgruppe over 12 uker og 40 inngår i kontrollgruppen. Studien vil bruke kliniske opplysninger som allerede er registrert fra et lokalt helseregister og innhente nye helseopplysninger, herunder personlighetsmål, spiseatferd, angst og depresjon ved å benytte spørreskjemaer. Deltakerne skal samtykke til deltakelse. Det er utarbeidet separate informasjonsskriv med samtykkeerklæring til intervensjons og til kontrollgruppen, og ett til alle de 200 for utfylling av spørreskjemaer som omhandler spiseatferd, personlighet og depresjon/angst. Søker vurderer det som en mulig belastning for pasientene å bli henvist til en medisinsk klinikk for behandling av sin fedme og at det kan være en belastning å bli testet eller spurt om psykologiske dimensjoner. Nytten av prosjektet ligger først og fremst i den kunnskapen som kan vinnes og føre til bedre behandling for denne gruppen i framtiden. Det konkluderes med at opplegget er forsvarlig og at deltakerne vil bli spesielt ivaretatt i forhold til sin psykiske helse og dermed føle seg mer ivaretatt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2071 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hege Gade
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst