Forskningsprosjekt


Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien

Vitenskapelig tittel:
Seclusion and patient participation in psychiatry

Prosjektbeskrivelse:
Brukerperspektivet er blitt viktigere innen psykisk helsevern, med økende fokus på betydningen av pasientens egne mestringsstrategier og relasjon til personalet for resultatene av behandlingen. Hensikten med dette prosjektet er å få mer kunnskap om hva brukermedvirkning kan innebære for pasienter innlagt på skjerming, og om dette vil kunne redusere opplevelsen av krenkelse. Studien tar i bruk kvalitativ metode, hvor fem deltakere vil bli intervjuet om sine opplevelser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2214 Prosjektstart: 15.08.2009 Prosjektslutt: 25.05.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Paul Stephens
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i sosialt arbeid, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst