Forskningsprosjekt


Tvang i psykisk helsevern

Vitenskapelig tittel:
Hvordan opplever pasienter tvang, og hvordan kan denne kunnskap bidra til bedret helse og reduksjon av tvangsinnleggelse i psykisk helsevern?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en kvalitativ intervjustudie av ca 15 pasienter som har opplevd tvangsinnleggelser og annen bruk av tvang i forbindelse med behandling i psykisk helsevern. Målsetningen er å utvikle ny kunnskap om pasienters opplevelse av tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern. Pasienter som har vært tvangsinnlagt for 6-12 måneder siden vil bli rekruttert til studien gjennom forskernes samarbeid med Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Buskerud HF. I prosjektbeskrivelsen er inklusjons- og eksklusjonskriterier beskrevet, bl.a. er det definert at pasienten ikke skal være psykotisk og skal ha samtykkekompetanse. Det er beskrevet i søknaden at overlege ved akuttavdelingen skal være ansvarlig for denne vurderingen, men samarbeidet er ikke videre beskrevet eller bekreftet. Det oppgis at søker har en muntlig avtale med Sykehuset Buskerud, Psykiatrisk klinikk. Prosjektmedarbeider vil foreta alle intervjuer og det tas lydbåndopptak som blir nedskrevet i etterkant. Pasienter som trenger oppfølging i etterkant av intervjuet vil bli gitt anledning til selv å kontakte egnet behandler. I informasjonsskrivet står det at dette vil være en behandler i avdelingen, men dette er ikke beskrevet klart i prosjektbeskrivelsen. Intervjuene skal kunne foregå hjemme hos pasienten, eller ved Høyskolen i Oslo eller Buskerud (men ikke i avdelingen).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/885 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Trygve Aasgaard
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst