Forskningsprosjekt


Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Vitenskapelig tittel:
Tvungent psykisk helsevern uten døgnophold

Prosjektbeskrivelse:
Bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)benyttes i økende grad både i Norge og internasjonalt. Samtidig er kunnskapen om hvordan denne ordningen brukes - og på hvilke brukere - mangelfull. Formålet med prosjektet er å fremskaffe grunnleggende og pålitelige data om hvorledes slikt tvungent psykisk helsevern praktiseres i Norge. Det overordnede prosjektet er en multisenterstudie, der en blant annet samarbeider med Universitetet i Tromsø.. Delprosjektet det her søkes om er en registerstudie om bruk av TUD ved Sørlandet sykehus i Agder. Basale data om omfang, varighet og bruk avspesialisthelsetjenesten før og etter TUD-vedtak skal innhentes. Registerdata skal innhentes fra journal. Det er uklart ut fra søknaden om all bruk av tvungent psykisk helsevern for pasienter bosatt i Agder skal registreres eller om det bare er TUD som skal registreres. I dette delprosjektet ønsker en å svare på følgende problemstillinger: Hvilket omfang og varighet har tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i et definert opptaksområde? Av hvem og hvorledes begrunnes vedtak om TUD? Hva slags innleggelsesmønster (antall, varighet) har pasienter før og etter vedtak om TUD? .. Delprosjektet skal gi et utgangspunkt for flere prosjekter. I Tromsø planlegges en omfattende kvalitativ studie der brukernes erfaringer vil stå i sentrum. Slike kvalitative studier vil gi viktig informasjon som, sammenliknet med funn i prosjektet det her søkes om, kan bidra til å gi et bedre behandlingstilbud til personer med langvarig alvorlig psykisk lidelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2540 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tore Buer Christensen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst