Vedtak og klageadgang

Publisert 29.6.2015 
COLOURBOX1044533 vedtak2.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • Når komiteen har tatt endelig stilling til forskningsprosjektet (prosjektsøknaden), den generelle forskningsbiobanken (biobanksøknaden), eller søknaden om dispensasjon fra taushetsplikt for annen forskning (dispensasjonssøknaden) blir det fattet vedtak om godkjenning, godkjenning med vilkår, avslag eller avvisning (utenfor mandatet).

  • Forskningsansvarlig(e) får kopi av REKs vedtaksbrev.

  • Endelig vedtak kan påklages etter forskningsetikkloven § 4 og forvaltningsloven kap VI. Klagen må sendes til REK senest tre uker fra den dagen meldingen om vedtaket ble registrert i prosjektleders elektroniske postkasse.

  • Hvis fristen av spesielle grunner ikke kan overholdes, kan det søkes om forlenget klagefrist. Slik søknad sendes som e-post til post@helseforskning.etikkom.no merket med navn på den aktuelle REK i emnefeltet (REK sør-øst, REK vest, REK midt eller REK nord).

  • Hvis komiteen opprettholder sitt vedtak, sender komiteen klagen
    videre til Den nasjonale komiteen for medisinsk og helsefaglig
    forskningsetikk (NEM).