Komitébehandling

Publisert 1.11.2012 
COLOURBOX1053735 komitébehandling.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
 • Komiteen er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fem andre medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

 • Komiteen treffer som hovedregel avgjørelser i møte. Eventuell dissens blir protokollført og mindretallet kan kreve sin begrunnelse protokollført.

 • Komiteen kan delegere myndighet til å treffe avgjørelser innen komiteen, f eks gi leder fullmakt til å treffe avgjørelser ved annen gangs behandling eller prosjektendring.

 • Komiteen følger habilitetsreglene i forvaltningsloven kap II.

 • Hvis inhabilitet medfører at komiteen ikke blir beslutningsdyktig, skal saken vurderes av en annen komité.

 • Komiteen kan invitere søker til komitémøte for å redegjøre for en søknad.

 • Komiteen kan innhente uttalelser fra sakkyndige. For utprøving av
  legemidler på barn skal komiteen alltid innhente uttalelse fra
  pediater, hvis komiteen ikke selv innehar kompetanse i pediatri.