11.04.2012  REK sør-øst

Forskningsprosjekt
Målemetoder for parasympatisk aktivitet

Vurdering:

Etter komiteens vurdering er formålet med denne studien  å benytte og sammenligne to ulike metoder for å måle parasympatisk aktivitet, og at det således må kunne betegnes som metodeutvikling som faller utenfor helseforskningslovens virkeområde som er å fremskaffe ny kunnskap om sykdom og helse, jf helseforskningsloven §§ 2 og 4 a. For å gjennomføre prosjektet av denne typen trengs det derfor ingen særskilt godkjenning fra REK. Det er institusjonens ansvar å sørge for på vanlig måte at tiltaket følger gjeldende reguleringer for behandling av helseopplysninger.


Vedtak:

Etter søknaden fremstår prosjektet som metodeutvikling og faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskingsloven § 2. Prosjektet er ikke fremleggingspliktig for REK.

 

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven § 10,3 ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29.

 

Komiteens avgjørelse var enstemmig