Forskningsprosjekt


Imatinib for behandling av attakker ved multippel sklerose - en randomisert fase III-studie

Vitenskapelig tittel:
Imatinib for Multiple Sclerosis (MS) Relapses- a Phase III, Randomised Study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å avklare om imatinib har bedre effekt ved behandling av akutt MS-attakk enn dagens standardbehandling med solu-medrol . Dette vil bli undersøkt i en internasjonal multisenterstudie, der pasientene etter loddtrkning behandles enten med imatinib tabletter (800 mg) i 14 dager eller solu-medrol (1000 mg) i tre dager. Studien vil primært sammenligne om pasientene som får behandling med imatinib oppnår mer markert bedring i nevrologisk funksjonsnivå, målt ved kliniske nevrologiske tester etter fire og 12 uker, enn pasientene som behandles med solu-medrol. Studien vil også sammenligne om behandling med imatinib fører til bedre effekt på biokjemiske og radiologiske markører for skade av nervesystemet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/673 EudraCT-nummer: 2018-000620-34 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trygve Holmøy
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av det svenske vetenskapsrådet (Sveriges forskningsråd)Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.04.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst