Forskningsprosjekt


ATACC-RA

Vitenskapelig tittel:
A TransAtlantic Cardiovascular Consortium for patients with Rheumatoid Arthritis

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å evaluere ulike risikofaktorers betydning for utvikling av hjerte- og karsykdom hos pasienter med RA. Dette er en registerstudie på pasienter med revmatoid artritt (RA) med data samlet inn fra 16 internasjonale sentre. Legemiddelfirmaet Lilly er sponsor for studien. Pasienter med revmatoid artritt (RA) har dobbelt så høy risiko for hjertesykdom som personer i befolkningen for øvrig. Til tross for at denne økte risikoen har vært kjent i årtier, viser flere studier at RA pasienter blir underbehandlet med forebyggende medisiner mot hjertesykdom. Det er utarbeidet risikokalkulatorer for å estimere fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom i den generelle befolkningen, men disse har vist seg å være upresise når det gjelder risikoberegning for pasienter med RA. På verdensbasis er forekomsten av RA ca. 0.2%, og det er vanskelig å samle nok data på nasjonalt nivå for å kunne vurdere betydningen av ulike faktorer når det gjelder utvikling og død forårsaket av hjerte- og karsykdom. Med bakgrunn i dette har 16 sentre fra ti ulike land dannet et forskningskonsortium og bidratt med forskningsdata vedrørende hjerte- og karsykdom og RA. I den opprinnelige ATACC-RA kohorten hadde man inkludert 5638 RA pasienter uten diagnostisert hjerte-karsykdom. Disse ble fulgt opp i et gjennomsnitt på 5.8 år (30139 person-år), og blant disse utviklet 389 pasienter en hjerte-karsykdomshendelse. Pasienter ble inkludert med bakgrunn i en revmatoid artritt-diagnose satt av behandlende lege og/eller oppfyllelse av 1987 eller 2010 ACR klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt. Pasientene ble deretter fulgt prospektivt gjennom studievisitter, eller retrospektivt ved gjennomgang av pasientjournaler. I dette prosjektet skal alle pasienter som oppfylte kriteriene for en revmatoid artritt-diagnose fra 16 land, inkluderes. Det er brede inklusjonskriterier og subpopulasjoner skal også analyseres, f.eks. både de med lav og høy revmatisk sykdomsaktivitet i dette tilfellet. Alle sentre har søkt sin lokale etiske komité vedrørende innsamling av data, og informert samtykke fra pasientene er innhentet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/744 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 01.03.2033

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Grete Semb
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjeket har en samarbeidsavtale med Lilly, hvor Lilly har støttet ATACC-RA økonomisk. Lilly har ikke innvirkning på prosjektets form, utførelse, analyser eller publisering.

Vedlagte samarbeidsavtale med Lilly.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: kardiologi/revmatologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst