Forskningsprosjekt


Non-vitamin K orale antikoagulantia: Bruk og forskrivningsmønster i Norge

Vitenskapelig tittel:
Non-vitamin K orale antikoagulantia: Bruk og forskrivningsmønster i Norge

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke bruk og forskrivingsmønster av non-vitamin K avhengige orale antikoagulantia (NOAK) til pasienter med atrieflimmer i Norge. Atrieflimmer (AF) øker risiko for hjerneslag, og behandling med orale antikoagulantia (OAK) reduserer denne risikoen betydelig. Tradisjonell behandling med warfarin (Marevan) begrenses av behov for hyppig monitorering av effekt, samt interaksjoner med mat og legemidler. De senere år er nye non-vitamin K orale antikoagulantia (NOAK) (apiksaban, dabigatran, edoksaban og rivaroksaban) introdusert i markedet. Disse har en enkel dosering uten behov for regelmessige kontroller, men samtidig like god beskyttelse mot hjerneslag som warfarin. Dette har ført til at NOAK nå brukes i større utstrekning enn warfarin hos pasienter med AF. De ulike NOAK skiller seg fra hverandre ved noe ulike effekt- og sikkerhetsdata i kliniske studier. Det er også ulikheter i eliminasjonsveier og interaksjoner med andre medikamenter, samt i doseringshyppighet. Flertallet av pasienter anbefales å bruke en standard dose av disse medikamentene, men noen anbefales redusert dose basert på visse kriterier. Det er imidlertid tegn til at mange flere enn de som oppfyller kriteriene for dosereduksjon, mottar redusert dose. Det er også holdepunkter for at valg av NOAK i klinisk praksis ikke alltid er styrt av pasientkarakteristika, men at doseringshyppighet (én gang versus to ganger daglig) vektlegges mer ved valg av preparat. Det er derfor av stor interesse å kjenne dagens forbruks- og forskrivningsmønster av NOAK hos AF pasienter i mer detalj, inkludert andelen av pasientene som forskrives redusert dose og hva som kjennetegner disse, etterlevelse og bytte fra ett antikoagulasjonsmiddel til et annet; andelen som bruker andre antitrombotiske medikamenter i tillegg og omfang av komorbiditet. I dette prosjektet planlegges det å: 1.Beskrive pasientkarakteristika (alder, kjønn, komorbiditeter) hos AF pasienter som behandles med de 4 ulike NOAK og warfarin, beskrive endringer i pasientkarakteristika over tid for den enkelte OAK samt å beskrive pasientkarakteristika for brukere av lav og standard dose NOAK 2.Beskrive tilleggsmedikasjon hos pasienter med AF som behandles med de ulike typer OAK, med spesiell fokus på andre antitrombotika 3.Beskrive behandlingsvarighet for de ulike OAK 4.Beskrive byttemønster mellom de ulike OAK Studien vil utføres som en retrospektiv studie der opplysninger fra Norsk Reseptregister for alle pasienter over 18 år i Norge som har fått utlevert perorale antikoagulantia med refusjonskode for atrieflimmer (ICD-10 I48) i perioden 1. januar 2010 og så langt som data er tilgjengelig i 2018 vil inkluderes. Det planlegges å innhente opplysninger om pasientens løpenummer, alder (år), kjønn, eventuelt dødsår/måned, ordinasjonens løpenummer, utleveringsdato, pakningsstørrelse, pakningsenhet, pakningsstyrke, ordinasjonens antall pakninger, ATC kode, definert DDD for aktuell ATC kode, ordinasjonens totale antall DDD, ordinasjonens kategori, refusjonskode (ICD10 eller ICPC), legemiddelets varenummer og varenavn. Det vil hentes informasjon om antikoagulantia samt om medikamenter som forhøyer blødningsrisiko. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke for alle opplysninger som innhentes og for samtlige deltagere i studien da det ikke vil være mulig å innhente prosjektspesifikt samtykke. På grunn av det store antallet variabler som ønskes inkludert kan det være en teoretisk mulighet for bakveisidentifisering, og det søkes derfor om dispensasjon fra taushetsplikten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1120 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 31.07.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert fra Helse SørØst (PhD prosjekt).Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2018 REK sør-øst