Forskningsprosjekt


Smerter hos barn 0-18 år med cerebral parese - bryr vi oss?

Vitenskapelig tittel:
Pain in children 0-18 years old with cerebral palsy - Do we care? The CPPain-project

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet i sin helhet er å redusere smertebyrden hos barn med CP. Data vil samles inn ved hjelp av spørreskjema fra alle norske barn med CP og deres foreldre og bli kombinert med registerdata. En intervensjonen vil gjøres på et utvalg av kohorten med bosted i to store kommuner i Telemark. Barn og ungdommer med cerebral parese (CP) er svært utsatt for smerter. Smerten forblir ofte undervurdert og underbehandlet og medfører lidelse, redusert livskvalitet, funksjon i dagliglivet og sosial deltakelse. En endring av hvordan smerter hos denne gruppen blir håndtert, både i hjemmet, i 1. linje- og spesialisthelsetjenesten er nødvendig. Denne delen av prosjektet det søkes om nå, omhandler kun kognitive intervjuer for og validering av spørreskjemaer som senere skal benyttes i prosjektet. Det vil bli innhentet samtykke før dette igangsettes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/747 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Randi Dovland Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er søkt finansiert fra en testamentarisk gave gitt til Universitetet i Oslo for forskning ved Sykehuset Telemark innenfor områdene CP, kreft og diabetes. Økonomisk avtale må ettersendes. Delprosjekter (PhD prosjekter) vil bli søkt finansiert med forskningsmidler fra Extrastiftelsen eller Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst