Forskningsprosjekt


Samsykeligheten mellom epilepsi og psykose

Vitenskapelig tittel:
Assocoation and directionality of epilepsy and psychotic disorders: a nationwide register study (Norwegian Prescription Database)

Prosjektbeskrivelse:
Vi skal bruke data fra Reseptregisteret til å undersøke sammenhengen mellom epilepsi og psykose i en epidemiologisk studie. Vi vil identifisere hvor mange det er som bruker både antiepileptika og antipsykotika. Vi ønsker å se om rekkefølgen av epilepsibehandling og antipsykotisk behandling kan indikere en direksjonalitet når det gjelder utvikling av epilepsi og psykose. Hvilken tilstand opptrer først når en pasient rammes av både epilepsi og psykose? Videre vil vi undersøke om det forskjell på demografiske faktorer og type og mengde medikament i pasientgruppen med begge tilstander vs gruppen med kun en diagnose? Er det en tendens til underbehandling av pasienter med epilepsi som også har psykose? Vi vil sammenligne definerte døgndoser hos pasienter med og uten epilepsi for å se om det er slik at personer med epilepsi av forsiktighetshensyn behandles med lavere doser antipsykotika? Våre funn kan danne grunnlag for videre kliniske studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/629 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.04.2018 REK midt