Forskningsprosjekt


Målrettet behandling eller immunterapi ved kreft med ukjent utgangspunkt

Vitenskapelig tittel:
A PHASE II, RANDOMIZED, ACTIVE-CONTROLLED,MULTI-CENTER STUDY COMPARING THE EFFICACY AND SAFETY OF TARGETED THERAPY OR CANCER IMMUNOTHERAPY GUIDED BY GENOMIC PROFILING VERSUS PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH CANCER OF UNKNOWN PRIMARY SITE WHO HAVE RECEIVED THREE CYCLES OF PLATINUM DOUBLET CHEMOTHERAPY

Prosjektbeskrivelse:
Kreft med ukjent utgangspunkt er en diagnose med dårlig prognose der 1-års overlevelsesrate er kun 25%. Da man ikke vet hvilke organ kreftcellene stammer fra, er det store utfordringer knyttet til hvilken behandling pasientene vil ha nytte av. Standardbehandling er i dag platinum-basert kjemoterapi. Effekten av behandlingen er imidlertid begrenset. Studien går ut på å undersøke om målrettet behandling eller immunterapi vil ha bedre effekt enn standard kjemoterapi. Tumorcellenes mutasjoner vil bli kartlagt ved genprofilering av kreftsvulstens arvemateriale. Den målrettede behandlingen vil bli bestemt på bakgrunn av mutasjoner i tumorcellene av et multidisiplinært team, inkludert behandlende onkolog. For inkluderte pasienter som ikke har spesifikke mutasjoner som kan angripes med eksisterende målrettet behandling, vil det gis immunterapi, men da basert på en markør som er vist å kunne forutsi effekt av dette. Pasientene vil innledningsvis få 3 kurer platinumbasert kjemoterapi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/778 EudraCT-nummer: 2017-003040-20 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 08.10.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hanne Hamre
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Hoffman-La Roche .

Økonomisk avtale mellom forsker, institusjon og oppdragsgiver ettersendes.

Sykehusets ekstrautgifter som følge av deltagelse i studien dekkes og defineres i den økonomiske avtalen.

Økonokisk avtale inngås også med apotek for de tjenester de involveres i i forbindlese med studien. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst