Forskningsprosjekt


Prospektiv studie av nydeutert SLE fra Helse SørØst regionen

Vitenskapelig tittel:
Oppfølgingsstudie av SLE pasienter med nydebutert sykdom ved Revmatologisk avdeling, med tanke sykdomsaktivitet, effekt av behandling og utfall fra første konsultasjon og ved oppfølende kontroller de neste år.

Prosjektbeskrivelse:
Prospektiv studie av nysyke SLE pasienter fra Helse SørØst regionen Det planlegges en studie av alle SLE pasienter med nydebutert sykdom i HelseSørØst. Vi har ønske om å gi pasientene en longitudinell oppfølging fra sykdomsdebut og utover i sykdomsforløpet. Det vil bli en systematisk vurdering av forløp for utvikling av leddaffeksjon, hudutslett, lupus nefritt, CNS affeksjon, hjerteaffeksjon. Utover i sykdomsforløpet vil pasienten innkalles som vanlig til polikliniske kontroller, og man vil da registrere sykdomsutviklingen fortløpende i en database og ikke kun ved journalnotat. Vurdering av effekt av behandling og forebygging av senskader vil være i hovedfokus. Studien vil være en prospektiv longitudinell studie hvor registeringene gjøres når pasienten møter til klinisk kontroll som de uavhengige av studien ville ha blitt innkalt til. Vi ønsker å få med alle aktuelle avdelinger fra regionen: Kristiansand, Skien, Moss, Bærum (Martina Hansens hospital), Drammen, Kongsvinger og Lilleham
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1270 Prosjektstart: 02.01.2020 Prosjektslutt: 01.01.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gudrun Elisabeth Norby
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Klinisk studie som dekkes som en vanlig klinisk konsultasjon av sykehuset/Helseforetaket.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK