Forskningsprosjekt


BETAMI studien: Behandling med eller uten betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:
BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi ny og etterspurt kunnskap om behandling med betablokkere reduserer risikoen for det primære endepunktet død og nytt hjerteinfarkt hos pasienter med akutt hjerteinfarkt som har fått åpnet opp den/de trange blodåren(e) med perkutan koronar intervensjon og/eller blodproppoppløsende medikamenter. Studien er en prospektiv randomisert, åpen, endepunktsblindet (PROBE) studie. Hypotese:Betablokkerbehandling er superior til ingen behandling for det primære endepunkt. 5000 pasienter fra alle større sykehus i Norge deltar. En samarbeidende studie skal gjennomføres og inkludere 5000 pasienter i Danmark. Studien har detaljerte inklusjons og eksklusjons kriterier, blant annet skal ikke pasienter med symptomer på klinisk hjertesvikt og/eller redusert pumpefunksjon delta. De sekundære endepunktene og sikkerhetsendepunkter vil bli hentet fra pasientjournaler og nasjonale helseregistre. Data fra journaler, spørreskjema, kliniske undersøkelser og blodprøver vil bli innhentet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/455 EudraCT-nummer: 2018-000590-75 Prosjektstart: 03.09.2018 Prosjektslutt: 21.12.2035

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Dan Atar
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien har fått KLINBEFORSK-midler fra Helse Sør-Øst. Ytterligere finansiering for arbeidspakker vil bli søkt senere. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst