Forskningsprosjekt


En fase III-studie av medikamentet marizomib kombinert med standard strålebehandling og cellegift versus standard strålebehandling og cellegift alene hos pasienter med nydiagnostisert glioblastom

Vitenskapelig tittel:
A phase III trial of marizomib in combination with standard temozolomide-based radiochemotherapy versus standard temozolomide-based radiochemotherapy alone in patients with newly diagnosed glioblastoma

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å sammenligne effekten av to behandlingsprogram for pasienter med nydiagnostisert glioblastom. Dette er en fase III- RCT studie der pasientene i gruppe A skal randomiseres til standard behandling som består av strålebehandling og cellegift (temozolomid), mens pasientene i gruppe B skal få standardbehandling pluss Marizomib, en ny proteasomhemmer. Glioblastom er den mest vanlige hjernekreften hos voksne. Den er forbundet med svært dårlig prognose med en overlevelse på 16 måneder (median), uansett behandling. Standardbehandling i dag er en kombinasjon av stråleterapi 5 dager per uke i 6 uker og cellegiften temozolomid gitt daglig peroralt under stråleterapien, etterfulgt av 4 ukers pause og deretter temozolomid på dag 1-5 i seks 28 dagers sykluser. Marizomib er uprøvd hos 378 mennesker med glioblastom enten alene eller i kombinasjon med andre behandlinger. Man tror kombinasjonsbehandling kan gi synergistisk effekt og forlenge levetid hos pasienter med glioblastom, kanskje med 5-6 måneder (median). Totalt 750 pasienter med glioblastom, herav 15 i Norge skal inkluderes i en RCT med to armer. Det er definert en hel rekke inklusjons -og eksklusjonskriterier for deltakelse. Gruppe A skal motta standard behandling, bestående av stråleterapi 5 dager per uke i 6 uker, totalt 2Gy x 30. Under stråleterapien skal de få temozolomib 75 mg/m2 daglig peroralt, etterfulgt av 4 ukers opphold. Deretter administreres temozolomib på dag 1-5 i totalt seks 28-dagers sykluser. Startdosen er 150 mg/m2, og økes til 200 mg/m2, om det tolereres. Gruppe B skal motta samme standardterapi som gruppe A, men i tillegg få marizomib 0,8 mg/m2 i.v. på dag 1, 8,15, 29 og 36 de første 6 ukene. Deretter får de samme doser på dag 1, 8 og 15 i 28-dagers sykluser, i alt 18 sykluser. Dosering av marizomib kan justeres. Studien er beregnet til å vare i 4 år. Ved kontrollundersøkelser vil det registreres kliniske data, livskvalitet, kognitiv fungering, og det tas en vevsprøve av tumor (ny ved evt. tilbakefall), blodprøver for å måle kliniske sikkerhetsparametre, proteasomaktivitet og MR hver 8 uke. Deltakerne vil også bli bedt om å samtykke separat til at restmateriale av blod og biopsi(er) inngår i en forskningsbiobank for framtidig forskning hvor også genetiske analyser, som ikke er relatert til dette prosjektet, kan være aktuelt. De vil også bli spurt om å samtykke til å bli fulgt opp senere og utpeke en representant for overlevelsesoppfølging (analyse). Data vil samles inn direkte i Medidata RaveX som befinner seg i Belgia ved EORTC. Biologisk materiale skal sendes til Nederland, Belgia og Luxemburg. EORCT er sponsor og juridisk ansvarlig for studien. Det er ettersendt informasjon om hvilke diagnostisk biobank som skal brukes i prosjektet, diagnostikk- og behandlingsbiobank nr. 408 er en generell biobank for kreft (patologi). Bakgrunnen for at prøvene må mellomlagres i biobank nr. 408 er at svulstmaterialet hentes ut før pasientene er inkludert i studien. Prøvene skal benyttes iht. til beskrivelse i REK-søknad og protokoll for studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1092 EudraCT-nummer: 2017-003908-50 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Petter Brandal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) er sponsor og juridisk ansvarlig for denne studien. For å dekke kostnadene forbundet med å gjennomføre en studie, mottar denne kliniske studien økonomisk støtte fra Celgene.

OUS mottar vil motta honorar for oppstart (7.500 euro), samt et honorar per pasient (10.000 euro) som skal dekke ekstraarbeid og utgifter ifb med gjennomføring av denne studien.

Se vedlagt avtale mellom OUS og EORTC.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Diagnostikk- og behandlingsbiobank nr. 408
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2018 REK sør-øst