Forskningsprosjekt


Er røyking og eksponering for nikotin assosiert med smertefølsomhet?

Vitenskapelig tittel:
Tobacco use and experimental pain sensitivity. The 7th Tromsø Study.

Prosjektbeskrivelse:
Dyrestudier har vist at nikotin har en smertedempende effekt. Samtidig vet vi at røyking er assosiert med langvarig smerte, smertefulle kroniske sykdommer, bruk av smertestillende medisin og dårligere utfall av behandling av sykdom. En foreløpig analyse av smertefølsomhetsdata fra den 6. Tromsøundersøkelsen indikerte lavere toleranse for kuldesmerte hos røykere enn ikke-røykere. I den 7. Tromsøundersøkelsen er det innhentet mer detaljert informasjon om forbruk av både sigaretter og snus som gjør det mulig å vurdere om graden av tobakkseksponering (livstidseksponering) er relatert til smertefølsomhet. Det er også utført to ulike tester av smertetoleranse, for både kuldesmerte (cold pressor test) og trykksmerte (cuff pressure algometry), slik av man kan vurdere om en evt. sammenheng mellom tobakksbruk og smertefølsomhet gjelder mer enn en enkelt eksperimentell smertetype. Vi vil beskrive, for to ulike toniske smertestimuli, assosiasjonen mellom røyking, snusbruk og smertefølsomhet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/725 Prosjektstart: 05.02.2018 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aslak Johansen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetssykehuset Nord-Norge, Operasjons- og intensivklinikken. Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Prosjektoppgave for SSAI Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine, Nivå: Post-specialist training prgramme
Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2018 REK nord