Forskningsprosjekt


Dynamisk stabilitet i et korsbåndsskadet kne

Vitenskapelig tittel:
The Delaware-Oslo ACL Cohort Study

Prosjektbeskrivelse:
Vi har siden 2007 fulgt prospektivt både opererte og ikke-opererte pasienter med fremre korsbåndskade i samarbeid med Delaware, USA. Testbatteriet består av både klinisk testing, røntgenundersøkelse og pasient rapporterte spørreskjema. Pasientene er fulgt fra etter skade, 6 uker, 6 mndr,1, 2 og 5 år. Nå søkes det om en 10-12 års oppfølging der formålet er å: -Undersøke langtidsresultater og prognostiske faktorer for fremre korsbåndskade ift kneartrose, reskader, knefunksjon, muskelstyrke, og fysisk aktivitetsnivå hos både opererte og ikke-opererte pasienter. - -Sammenlikne 10-års utfall i vår kohort med pasienter i fra det Nasjonale Korsbåndregisteret. - Koble våre data opp mot Nasjonalt Leddprotese register for å evelauere prognostiske faktorer for kneprotese -Identifisere cut-offs på selvrapporterte utfallsmål som representrer pasientenes opplevelse av vellykket/mislykket resultat av behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/433 Prosjektstart: 09.04.2018 Prosjektslutt: 15.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: May Arna Risberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

National Institutes of Health, USA. Samarbeidsavtale utarbeides og vil bli ettersendt ift dagens maler fra Forskningsstøtte på Oslo Universitetssykehus.

Nimi bidrar til prosjektet gjennom lokaler og forskningskoordinator. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2018 REK sør-øst