Forskningsprosjekt


Undersøkelse av fettsyrer og risiko for død av hjerte- og karsykdom i Fylkesundersøkelsene

Vitenskapelig tittel:
Associations between dietary fatty acids and cardiovascular disease mortality in a Norwegian population: a prospective cohort study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke kostholdsfaktorer som antas å være knyttet til hjerte- og karsykdom De norske Fylkesundersøkelsene er en stor kohortstudie med lang oppfølging. Deltakerne var unge og middelaldrende voksne fra Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane. I et tidligere prosjekt basert på denne undersøkelsen er det funnet en sammenheng mellom transfettsyrer i kostholdet og død av hjerte- og karsykdom. Man ønsker nå å undersøke om det fins en sammenheng mellom rapportert inntak av mettede fettsyrer, på bekostning av en- og flerumettede fettsyrer, og død av hjerte- og karsykdom i oppfølgingsperioden. Det planlegges å sammenstille følgende opplysninger i prosjektet: Tidligere innsamlete data fra De norske Fylkesundersøkelsene, med følgende variabler: kjønn, alder, høyde, vekt, blodtrykk (systolisk/diastolisk), kolesterol, triglyserider, samt opplysninger om kosthold, røykevaner, fysisk aktivitet, menopausal status, utdanningsnivå, sykdomsstatus ved screening, sykdom hos foreldre eller søsken, vane- og kostendringer fra spørreskjema. Fra Dødsårsaksregisteret: død av alle årsaker samt følgende dødsårsaker: hjerte- og karsykdom (ICD 8: 390-458; ICD 9: 390-459; ICD 10:I100-I99),koronar hjertesykdom (ICD 8-9: 410-414; ICD 10: I20-I25), cerebrovascular sykdom (ICD 8-9: 430-438; ICD 10: I60-69), plutselig død (ICD 8: 782.4, 795; ICD 9: 798.1, 798.2; ICD 10:R96). I tillegg vil det innhentes informasjon om utvandring og død fra Folkeregisteret og informasjon om utdanningsnivå fra Nasjonal utdanningsdatabase. Det vil inkluderes omtrent 92 000 personer fra Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland som deltok i fylkesundersøkelsene på 70/80-tallet. Det søkes fritak for å innhente samtykke til bruk av innsamlede data. Dataene mottas avidentifiserte fra Folkehelseinstituttet, men er indirekte identifiserbare. Det oppgis at helseundersøkelsene ble gjennomført i en tid da det ikke var de samme krav om innhenting av samtykke til å benytte helseopplysninger i forskning som i dag. Deltakerne var imidlertid informert om hensikten med prosjektet. Mange av deltagerne vil være døde. Videre antas det at denne forskningen kan gi kunnskap om hva som kan forebygge hjerte- og karsykdom og vil således kunne være av vesentlig interesse for samfunnet. Det er tidligere gitt konsesjon til sammenstilling av dataene og dispensasjon fra taushetsplikten under forutsetning av at det er gitt informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmeside.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1302 Prosjektstart: 13.08.2018 Prosjektslutt: 13.08.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De involverte lønnes av sine respektive arbeidsgivere (Universitetet i Oslo og LHL).Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæring, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst