Forskningsprosjekt


Spebarns vektøkning sett i lys av mors røykevaner og ammemønster

Vitenskapelig tittel:
International Collaborative for the Study of Modifiable Determinants of Infancy Growth Infancy weight gain is among the most important predictors of health during infancy and later obesity. This is a proposal for an international collaborative study of interactions between modifiable determinants of infancy weight gain focusing on maternal smoking, infant feeding practices and gestational weight gain. To date only five studies have examined the synergy between these three determinants of infancy weight gain. Understanding the synergy between modifiable determinants of weight gain during infancy is critical for preventing obesity over the lifecourse (e.g., by informing development of breastfeeding guidelines), promoting healthy development, and reducing chronic disease risk by promoting optimal weight gain.

Prosjektbeskrivelse:
Gjennom å benytte aggregerte data fra sju ulike kohorter ønsker man å analysere spebarns vektøkningsmønster i lys av mors røykevaner og ammemønster. Dette vil utgjøre den største kohorten som er undersøkt med denne problemstillingen. Hurtig vektoppgang i spebarnsalderen er en risikofaktor for overvekt i barndom og i voksen alder. Om mor røyker, øker det risikoen for overvekt ved 2 års alder og senere. Amming anbefales generelt, men man vet at brystmelk inneholder nikotin-metabolitter om mor røyker, som man har kunnet måle i barnets urin i konsentrasjoner som hos voksne røykere, og det er ikke fullstendig kartlagt om røykere bør amme eller ikke. Studien vil bidra til å forstå mer av mekanismene mellom vektoppgang hos spebarn og hvor påvirkelig prosessen er av mors røykevaner og ammemønster. Data fra helseregistere er ikke tilstrekkelig for denne studien, men allerede gjennomførte undersøkelser som MOBA m.fl. vil kunne benyttes uten at personidentifiserbare opplysninger er nødvendige.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/425 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Hanne Stensheim
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiert gjennom hovedprosjektet. Prosjektkostnader og Dr. Shenassas lønn er allerede dekket gjennom tilgjengelige prosjektmidler og ved dr. Shenassas faste ansattelse ved School of PUblic Health, University of Maryland. For de andre prosjektmedarbeiderne gjelder at lønn er dekket gjennom respektive ansettelser, og de vil ikke få prosjektkostnader. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2018 REK sør-øst