Forskningsprosjekt


Robot-assistert ultralyd av gravide - pilotstudie

Vitenskapelig tittel:
Remote robotic ultrasound in pregnancy - a pilot study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en pilot-studie for å teste ut muligheten til å bruke robot-assistert ultralyd for å undersøke gravide. Hensikten er å evaluere hvorvidt det er praktisk gjennomførbart samt hvorvidt vi oppnår tilfredsstillende faglige resultater ved slik type undersøkelse, med tanke på eventuell fremtidig satsing på slik type undersøkelse. Med tanke på fremtidsaspekter vil det for Tromsø først og fremst være fostermedisinske problemstillinger som vil kunne være relevante å avklare via robot-ultralyd. Fordelen med slik undersøkelse er at pasienten da ikke trenger å reise til Tromsø/ Hammerfest for undersøkelse. Det vil imidlertid kreve en større kartleggingsstudie før man evt kan ta i bruk denne teknologien i klinisk praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/160 Prosjektstart: 02.01.2018 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Heidi Tiller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet delfinansieres av Innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF (søknadsID 22028) med kr 346.000. Dette går hovedsaklig til utstyrsleie og utgjør 50% av kostnadene. Finnmarkssykehuset, UNN og Alta Kommune dekker til sammen de resterende 50% av kostnadene gjennom egeninnsats.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.02.2018 REK nord