Forskningsprosjekt


Betydningen av implementering av recoveryorientert praksis i Klinikk for sikkerhetspsykiatri

Vitenskapelig tittel:
Hvilken innvirkning har implementering av recoveryorientert praksis på pasientenes vurdering av behandlingen og pleiernes vurdering av sitt arbeid i Klinikk for sikkerhetspsykiatri?

Prosjektbeskrivelse:
Recovery-tenkningen som styrende prinsipp i behandling av psykiske lidelser har fått solid fotfeste innen psykisk helsearbeid nasjonalt og internasjonalt. Fra det internasjonale sikkerhetspsykiatriske fagmiljøet etterspørres nå forskning og klinisk innovasjon innen recovery-orientert praksis i sikkerhetspsykiatrisk kontekst. Som den første i Norge, søker denne studien kunnskap om betydningen av implementering av recoveryorientert praksis i Klinikk for sikkerhetspsykiatri. Betydningen måles på pasienters vurdering av tilfredshet med behandlingen, grad av brukermedvirkning, sosialt klima i avdelingen, og støtte i egen bedringsprosess. Utfallsmål hos personale vil være vurdert grad av pasienters medvirkning, sosialt klima i avdelingen, jobbengasjement og opplevd sammenheng i arbeidet. Studien har et kvasi-eksperimentelt longitudinelt design med fem måletidspunkt. Ett før implementering og fire etter, med 6 måneders mellomrom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/162 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mette Senneseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Klinikk for sikkerhetspsykiatri finansierer selv prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
01.02.2018 REK nord