Forskningsprosjekt


Pasientautonomi ved langtkommet kreft.

Vitenskapelig tittel:
Exploring patient autonomy in the case of advanced cancer. A qualitative study of patient information, involvement and coping.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke om kreftpasienter ved norske sykehus får tilstrekkelig og tilpasset informasjon slik at de har en reell mulighet til å medvirke i beslutninger, og til å mestre livet med livstruende sykdom. Undersøkelsen har et kvalitativt og utforskende design bestående av tre delstudier. I del 1 vil vi intervjue pasienter med kreft i pankreas for å få kunnskap om deres behov og preferanser for informasjon, samt deres opplevelse av om viktige informasjonsbehov er møtt. I del 2 vil vi analysere skriftlig pasientinformasjon om livsforlengende cellegiftbehandling ved pankreaskreft, ved hjelp av et verktøy som er utviklet for å kvalitetsvurdere skriftlig pasientinformasjon ved behandlingsvalg. I del 3 vil vi studere hvordan muntlig informasjon gis til pasienter med kreft ved å analysere videoopptak av autentiske samtaler mellom kreftpasienter og deres behandlende lege på sykehuset. I denne delstudien er ikke utvalget begrenset til en bestemt gruppe kreftpasienter
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/474 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tonje Lundeby
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tildeling av forskningsmidler fra Helse SørØst. Samarbeidsavtale - som beskriver roller, ansvar og utbytte - mellom Institutt for helse og samfunn, UIO; Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, ettersendes.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin og helsefag, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst