Forskningsprosjekt


SamBa-studien (Samiske barn- studien)

Vitenskapelig tittel:
The SamBa- study; Growing up in the Arctic: A longitudinal study of early childhood development and health in indigenous and non-indigenous children

Prosjektbeskrivelse:
SamBa - studien søker å gi ny kunnskap om samiske barns utvikling fra fosterstadiet til ungdomsalder og spesielt i forhold til tidlig sosial- og språklig utvikling og helse ved bruk av MoBa data. SAMBA-studiens søknad består av 2 deler: I den første delen søkes det om å benytte data fra MoBa-studien som allerede er samlet inn. Denne søknaden omfatter bruk av data om sosiale forhold, språk- og motorisk utvikling, helse etc for 487 samiske barn. I del 2 av studien skal det utarbeides et nytt spørreskjema og samles inn nye data. Spørreskjemaet skal inneholde spørsmål om etnisitet, familie, psykiske helse og spørsmål om barnets utvikling og kulturelle faktorer. Dette skal utarbeides sammen med brukerrepresentantene og referansegruppa våren 2018 etter prinsippet om Partcipatory based resereach. Spørreskjema vil ikke foreligge før brukerrepresentanter og forskere er enig om innholdet. Det vil da bli fremmet en søknad til REK for godkjenning av det nye spørreskjema samt en intervjuguide.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/129 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 30.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er gitt hovedfinansiering fra Helse Nords forskningsmidler til en PhD student for prosjektet.

Sametinget i Norge har tidligere bevilget midler til et forarbeid for en samisk barne- og ungdomsundersøkelse. Midler fra denne bevilgningen vil  bli benyttet til kjøp av data. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, psykologi, Nivå: master, PhD, postdoc
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst