Forskningsprosjekt


Bruk av brentuximab vedotin i Norge 2011-2017

Vitenskapelig tittel:
Nasjonal bruk av Brentuximab vedotin i perioden 2011-2017 – hva gir et nytt og dyrt kreftmedikament i praksis?

Prosjektbeskrivelse:
Brentuximab vedotin (BV) er et immunkonjugat som ble innført for langkommet sykdom ved Hodgkin og storcellet anaplastisk lymfom i 2011. Medikamentet gir høye responsrater der pasientene vanligvis har kort forventet levetid. Det er anslagsvis 5-8 i året pasienter i Norge i året som er aktuelle. BV var et av de nye dyre kreftmedikamentene som nødvendiggjorde et nytt beslutningsorgan, er således «fødselshjelper» for Beslutingsforum og et av de de første som ble godkjent av dette organ.Vi ønsker nå å samle nasjonale data fra de første 6 år med bruk av dette medikament på pasienter innenfor godkjenningen. Vi ønsker å se på hyppigheten av bruk, bruk av medikamentet sammen med andre cytostatika, effekt på tumorstørrelse (responsrater), effekt på sykdomsfri overlevelse og total overlevelse, videre behandling av pasienter med evt stamcelletransplantasjon og bivirkninger av behandlingen. Vår hypotese er at det bidrar til helbredelse hos en relevant undergruppe av pasienter og er lite toksisk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/84 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alexander Fosså
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst