Forskningsprosjekt


Akutt/subakutt funksjonsvikt hos hjemmeboende eldre i Østre Agder

Vitenskapelig tittel:
Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder. Identifying and initiating treatment and care among elderly home care recipients with acute/sub-acute functional decline in Eastern Agder.

Prosjektbeskrivelse:
Det overordnede målet med prosjektet er å evaluere om skåringsverktøyet TILT (Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander) er en egnet metode for tidlig identifisering av alvorlige tilstander hos skrøpelige eldre som mottar tjenester fra kommunen og om dette styrker beslutningsgrunnlaget/kompetansen blant helsepersonell og samarbeidet med legetjenesten. Hensikten med studien er å få kunnskap om hvorvidt TILT bidrar til tidlig identifisering av sykdom hos eldre i hjemmetjenesten og hvordan de videre følges opp i pasientforløpet. For å få kunnskap om dette, skal det samles journalopplysninger fra100-200 eldre i hjemmetjenesten der TILT er anvendt ved akutt sykdom. Videre er hensikten å avdekke hvilke erfaringer helsepersonell i kommunene har med bruk av TILT i hverdagen, inklusive om de opplever tilstrekkelig kompetanse eller har behov for ytterligere opplæring. For å få kunnskap om dette skal det gjennomføres 3-4 fokusgruppeintervjuer med 6-10 sykepleiere og leger fra Østre Agder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/469 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Kirkevold
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en offentlig sektor doktorgradsstipendiat. Tvedestrand kommune, Norges Forskningsråd, Styret i Østre Agder og Universitetet i Oslo finansierer prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleie/helsetjeneste, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst