Forskningsprosjekt


Nye komparative genomiske tilnærminger for å forstå sykdoms- og behandlingsmekanismer ved tvangslidelse (OCD)

Vitenskapelig tittel:
OCD: Novel Comparative Genomic Approaches to Identify Disease and Treatment Mechanisms in Obsessive-Compulsive Disorder

Prosjektbeskrivelse:
Tvangslidelse (OCD) er en alvorlig, invalidiserende psykisk lidelse som oftest rammer i ung alder og som ubehandlet typisk blir kronisk. Det er kjent at det er en viss arvelig komponent, men vi vet lite om forholdet mellom genetisk sårbarhet, sykdomsutvikling og behandlingsrespons. Slik kunnskap vil kunne få stor betydning for utvikling av nye behandlingsmetoder Delmål: 1. Avdekke genetiske sårbarhetsfaktorer, inklusive risiko for tidlig og sen sykdomsutvikling 2. Kartlegge sammenheng mellom genetiske faktorer og behandlingsrespons, inklusive langtidseffekter 3. Undersøke sammenheng mellom genetiske varianter og ulike undergrupper av OCD Metode: Analysere allerede innsamlet biologisk materiale (Biobank: 2014/75:Biomarkører ved angst og tvangslidelser) og kombinere dette med informasjon knyttet til utredning og behandling av lidelsen (journaldata) hos barn og voksne. Studien krever store datamengder, og parallelle studier foregår derfor i de andre nordiske landene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/52 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 01.01.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette prosjektet er finansiert av en tildeling fra US National Institute of Health (NIH) til Dr. James

Crowley at UNC Chapel Hill. Denne tildelingen har en subkontrakt med Haukeland University Hospital

og Karolinska Institutet, slik at utgifter forbundet med drift av prosjektet dekkes gjennom denne

bevilgningen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Biomarkører ved angst og tvangslidelser
Behandlet i REK
DatoREK
31.01.2018 REK vest