Forskningsprosjekt


Symptomer, mestringstro og tilfredshet hos pasienter som gjennomgår dagkirurgi

Vitenskapelig tittel:
Symptoms, self efficacy and satisfaction in patients undergoing day surgery

Prosjektbeskrivelse:
Studien vi gi ny kunnskap om sammenhengen mellom pasientrapporterte symptomer og tilfredshet etter kirurgi og mestringstro. Mestringstro har betydning for livskvalitet, mestring av smerter og ubehag, søvn og aktivetet. Dersom nivået av mestringstro er lavt hos pasienter som rapporterer mange symptomer og lite tilfredshet, kan helsepersonell jobbe med å øke mestringstroen. Preoperative data vil innhentes ved General Self-Efficacy Scale, Hopkins Symptom Checklist og Sosiodemografiske data. Postoperative data vil innhentes fra skjema "Oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag". Det vil bli gjort korrelasjonsanalyser av pre- og postoperative data for å undersøke sammenhengen, samt bivariate- og multivariate analyser for å identifisere mulig assosiasjon mellom preoperative faktorer, mestringstro og postoperative symptomer og tilfredshet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/730 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 06.09.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Rustøen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien inngår i en masterutdanning hvor utgiftene dekkes av student og arbeidsgiver i fellesskap.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst