Forskningsprosjekt


Komplementblokkade ved paroksystisk nattlig hemoglobinuri (PNH)

Vitenskapelig tittel:
An adaptive phase I/II study to assess the safety, efficacy, pharmacokinetics and pharmacodynamics of RO7112689 in healthy volunteers and patients with paroxymal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

Prosjektbeskrivelse:
Paroksystisk nattlig hemoglobinuri (PNH) er en sjelden og alvorlig sykdom, som oppstår fordi pasientene med denne sykdommen mangler evnen til å beskytte seg mot komplement (flere ulike proteiner, ofte proteaser som bryter ned celler). Ved PNH blir røde blodceller nedbrutt pga av komplement ikke blir hemmet/blokkert. Det fins i dag et legemiddel som er godkjent i behandling av PNH, eculizumab (Soliris), som virker fordi det hemmer komplement. Mange har god effekt av denne behandling, andre mindre god. Legemidlet er kostbart og gis intravenøst. Hensikten med dette prosjektet er å studere effekt og toleranse av tre ulike doser med en ny komplementhemmer, et monoklonalt antistoff kalt RO71112689 i behandling av PNH. Dette nye legemidlet kan i motsetning til Soliris administreres subcutant, dvs at pasientene kan selv administrere medisineringen. Inntil nå er det ikke prøvd ut på pasienter med PNH, kun hos friske frivillige. Liksom for Soliris regner en med at medisinering med RO7112689 øker faren for meningokokkinfeksjon og alle som bruker medisinen må vaksineres mot hjernehinnebetennelse. I alt 18, muligens noen flere, men mindre enn 30 voksne personer med PNH vil rekrutteres til studien som har en rekke in- og eksklusjons kriterier. Alle som skal delta må ha brukt eculizumab (Soliris) i mints 3 måneder, de må vaksineres mot Neisseria meningitidis og de må enten være seksuelt passive eller bruke sikker prevensjon. Alle må stoppe behandling med eculizumab før oppstart med studiemedisin. Inkludert screeningundersøkelser og etterundersøkelse vil deltakerne møte til 31 undersøkelser hos utprøver i løpet av en 8 måneders periode. Selve behandlingen vil foregå i 5 måneder. Alle vil først bli behandlet med 1000 mg studiemedisin i.v. Deretter vil en gruppe få 170 mg s.c. en gang per uke, en gruppe få 340 mg s.c. hver 14 dag og en gruppe 600 mg en gang per måned. Det blir tett oppfølging med kliniske undersøkelser og undersøkelser av blod. Blant annet vil det også opprettes en biobank med lagring av blod, DNA, og urin. En vil utføre HLA (Human leucocyte antigen) typing for å undersøke mekanismer for evt. dannelse av antistoffer mot studiemedisinen samt utføre genotyping for å undersøke om det fins genetiske egenskaper som innvirker på effekt av legemidlet. Det skal ikke utføres genetisk testing som kan predikere sykdom. Noen av deltakerne, de med god effekt, vil bli tilbudt å fortsette i en utvidet testing av legemidlet i inntil 2 år. Deltakerne til denne forlengningsstudien vil bli forespurt om dette i uke 20. De øvrige som avslutter studien vil igjen få behandling med eculizumab og man regner med at effekten av denne behandlingen vil være den samme som før deltakelsen i denne studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2524 EudraCT-nummer: 2016-002128-10 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av legemiddelfirmaet F. Hoffman-La RocheForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Komplementblokkade ved paroksystisk nattlig hemoglobinuri (PNH)
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst