Forskningsprosjekt


Muligheten for å redusere fremtidig hjerte-karrisiko etter et svangerskap komplisert av preeklampsi eller gestasjonsdiabetes. Partneren som medspiller

Prosjektbeskrivelse:
Forskning viser at det er lite kunnskap om sammenhengen mellom svangerskapsdiabetes/preeklampsi og senere risiko for hjerte- og karsykdom, ikke bare for mor, men også for barnet. Pasientgruppen vil ha stor helsegevinst av livsstilsendringer i form av økt fysisk aktivitet, røykestopp og sunnere kosthold. Det spesielle med dette prosjektet er at vi ønsker å undersøke partnerens rolle i livsstilsendringer under svangerskap og småbarnstid, noe det er forsket svært lite på, også internasjonalt. Denne studien vil gi ny kunnskap om hvordan partneren har erfart sykdom, behandling og oppfølging, hvilke barrierer de har for å gjøre livsstilsendringer og hvilken hjelp og støtte de ønsker fra helsetjenesten. Studien vil derfor gi ny kunnskap om hvilket potensiale det har å involvere partneren, ikke bare som en støtte til kvinnen, men som aktiv bidragsyter til en helsefremmende livsstil i familien. Studien bruker et eksplorativt, beskrivende design. Metoden er fokusgruppeintervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/33 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 28.02.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Selnes Haugdahl
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres internt ved at prosjektleder veileder mastergradsstudenten. Det søkes om interne forskningsmidler fra HNT, juni 2018 for skriving av vitenskapelig artikkel våren 2019.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i jordmorfag, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2018 REK midt
07.02.2018 REK midt