Forskningsprosjekt


Multitraumepasienters deltagelse etter rehabilitering

Vitenskapelig tittel:
Multitraumepasienters deltagelse etter rehabilitering - veien videre tilbake til samfunnet.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å øke kunnskapen om hvordan det går med multitraumepasienter etter rehabilitering ved Sunnaas sykehus og hvilke utfordringer som knyttes til aktivitet og deltagelse. Behandlere trenger å få en bredere innsikt i hvordan personer som lever med følgene av en multitraumeskade utfører daglige aktiviteter og kommer tilbake til samfunnet gjennom aktivitet og deltagelse. I tillegg er det behov for å prøve ut et instrument for å måle dette. Bedre metodekunnskap samt økt kunnskap og forståelse om «deltagelse i samfunnet» hos denne gruppen vil være nyttig for å kunne spisse fremtidig intervensjon i rehabilitering og dermed bedre ivareta hva denne gruppen trenger for å fungere i samfunnet. Studien skal gjennomføres som en tverrsnittstudie ved bruk av spørreskjema til tidligere innlagte pasienter. Sentrale spørsmål som det er ønskelig å belyse er knyttet til deltagelse hos voksne med multitraume og om det kan sees forskjell i undergruppene av diagnoser av multitraume.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/130 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 01.03.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vegard Strøm
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ikke knyttet økonomiske midler til prosjektet. Veileder lønnes med veiledningshonnorar jmf. UIO sine retningslinjer for ekstern veileder. Veilederkontrakt skal sendes kvalitetsiktingsutvalget ved UIO når REK-godkjenning foreligger for prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i interdisiplinær helseforskning, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst