Forskningsprosjekt


Stereotaktisk strålebehandling mot hjernemetastaser ved Oslo universitetssykehus 2006-2016

Vitenskapelig tittel:
Stereotactic radiotherapy for brain metastases - a single institution experience

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvem som i tidsrommet 2006-2016 har fått stereotaktisk (lokal mot svulsten) strålebehandling og hvem som har fått total strålebehandling for hjernekreftmetastaser og om utvelgelsen til den ene eller andre former for strålebehandling er i tråd med internasjonale anbefalinger. Krefttype, dato for diagnose, alder, kjønn og sykdomsforløp vil være viktige variabler for å beskrive forskjeller. Sekundært vil man undersøke overlevelse. For å svare på målsettingen vil man retrospektiv samle inn data fra tidsrommet 2006-2016 på om lag 2000 pasienter, hvorav om lag 800 har fått stereotaktisk strålebehandling. Data vil hentes fra eget stråleregister og pasientjournaler. Den foreliggende forskningsprotokollen er kort og uten litteraturhenvisninger og ligner mest på en beskrivelse av et prosjekt som vil kartlegge egen behandlingspraksis. Prosjektet er en retrospektiv gjennomgang av strålebehandling av hjernekreftmetastaser utført ved egen institusjon over en 10 års periode. Data fra eget stråleregister og pasientjournaler vil bli anvendt. Selv om prosjektet vil kunne framskaffe ny kunnskap om helse og sykdom er dette først og fremst et prosjekt som vil undersøke egen behandlingspraksis og om denne praksis er i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette er stadfestet i protokollen Fordi svært mange vil være døde og fordi man ikke vil innhente nye opplysninger ønsker en ikke å informere pårørende av avdøde eller gjenlevende pasienter om prosjekter. Det søkes om fritak for informasjons- og samtykkeplikten. I prosjektet vil en hente ut data fra pasientjournaler og det vil bety at om prosjektet skal gjennomføres uten informasjon og samtykke så trengs det fritak for taushetsplikten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2535 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Olav Erich Yri
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen finansiering for prosjektet utover institusjonens regulære avlønning av prosjektmedarbeiderne som er ansatte ved OUSForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Profesjonsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst