Forskningsprosjekt


Vitamin B12 mangel hos spedbarn

Vitenskapelig tittel:
Prevalence of infant vitamin B12 deficiency , clinical presentation and biochemical findings and the predictive value of newborn screening

Prosjektbeskrivelse:
Vitamin B12 mangel hos spedbarn er sannsynlig underdiagnostisert i Norge. Morsmelks ernærte barn til mødre med lav B12 kan utvikle B12 mangel de første levemåneder med symptomer som irritabilitet, sitringer, kramper, forsinket utvikling, hypotoni, uttalt gulping, spisevansker, pustestopp- som alle overlapper med symptomer på annen sykdom. B12 mangel er enkelt å behandle. Vi kjenner ikke prevalensen i Norge. Vi undersøker derfor forekomst av B12 mangel i en tverrsnittstudie, Combo B12, med 200 spedbarn der vi inkluderer terminbarn både med lav og normal vekt, samt prematurfødte barn. Denne gruppe blir også kontrollgruppe når vi undersøker retrospektivt 80 spedbarn som er diagnostisert med B12 mangel på bakgrunn av symptomer, Retro B12. Vi beskriver utfall i blodprøver for B12 mangel og symptomer og funn ved klinisk undersøkelse samt effekt av substitusjon med B12. Nyfødtscreeningprøven tatt 2. levedøgn reanalyseres med MMA/Hcy for å vurdere muligheten for å påvise B12 mangel tidligere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/179 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 02.01.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trine Tangeraas
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal finansiering fra Helse Sør-Øst for lønnsmidler til Ulf Wike Ljungblad samt fra interne forsknings midler ved SiV. Ingen finansiering er enda avklart. Intill videre gjøres arbeid med prosjekt innenfor rammen for klinisk arbeid etter avtale med avdelingssjef, samt på fritiden.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Neonatal Biobank Nyfødtscreening
Behandlet i REK
DatoREK
01.02.2018 REK nord
01.02.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
23.05.2019 REK nord