Forskningsprosjekt


Tverrfaglig alkoholintervensjon i primærhelsetjenesten - et potensial for samhandling?

Vitenskapelig tittel:
The effect of an interdisciplinary booster session in primary care following brief intervention in hospitals - a randomized clinical trial

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med risikofylt alkoholforbruk er overrepresentert i sykehus sammenlignet med i befolkningen generelt. Flere sykehus benytter innleggelse i sykehus som en anledning til å kartlegge pasienters alkoholforbruk og tilbyr korte alkoholintervensjoner som et primærforebyggende tiltak. Effekten av korte alkoholintervensjoner oppgjøres oftest i endret alkoholforbruk og drikkemønster. I en nylig publisert kunnskapsoppsummering var effekten av slike intervensjoner fremdeles innkonklusiv for pasienter i sykehus. Litteraturen tyder på at alkohol intervensjoner med høyere intensitet og tettere oppfølgning gir bedre resultater. I denne studien skal vi derfor undersøke effekten av en tverrfaglig oppfølgningssamtale med ruskonsulent og fastlege for pasienter som allerede har gjennomført en kort alkohol intervensjon i sykehus. Studien er en randomisert klinisk studie og innkluderer 60 x 2 pasienter. Det primære effektmål oppgjøres ved Alcohol Use Disoreder Identification Test-C (AUDIT-C).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1883 Prosjektstart: 23.08.2010 Prosjektslutt: 31.08.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristian Oppedal
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Rus-somatikk
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2010 REK vest
25.11.2010 REK vest
17.03.2011 REK vest
18.08.2011 REK vest
14.02.2013 REK vest
10.03.2016 REK vest
21.04.2016 REK vest