Forskningsprosjekt


Forekomst, diagnostikk og behandling cerebral venetrombose

Vitenskapelig tittel:
Epidemiology, clinical and radiological presentation of cerebral venous thrombosis in a Norwegian population – a retrospective study

Prosjektbeskrivelse:
Cerebral venetrombose (CVT) er en sjelden årsak til hjerneslag, og rammer vanligvis yngre pasienter under 45 år. Subakutt hodepine er det typiske debutsymptomet, men diagnosen er utfordrende og ofte forsinket grunnet svært variabel klinisk presentasjon som også kan omfatte blant annet kramper, synsutfall, fokalnevrologiske utfall og mental endring. Nyere studier tyder på at insidensen er økende, prognosen gjennomgående god, og bedre enn ved arterielle hjerneslag. Dog er det stor usikkerhet knyttet til forekomst på verdensbasis da de fleste studier er fra veldig selekterte populasjoner. Det eksisterer gode internasjonale retningslinjer for behandling, men data på forekomst, diagnostikk og behandling fra Norge mangler. Ved hjelp av en retrospektiv journalgjennomgang 2011-2017 ved Norges største akuttsykehus (10% av norske befolkning) ønsker vi å se på forekomst, presentasjon, risikofaktorer, diagnostikk, behandling og prognose av CVT i Norge
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2446 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Saxhaug Kristoffersen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nevrologisk avdeling AHUS og Avdeling for allmennmedisin, UiO bistår med noe tid til forskning for personer i forskningsgruppenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst