Forskningsprosjekt


Genekspresjonsanalyser på brystkreft - Kvinner og kreft

Vitenskapelig tittel:
Epigenetics and transcriptomics in breast cancer etiology – the NOWAC postegenome cohort study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å benytte innsamlet materiale i Kvinner og kreft studien for å studere sammenhengen mellom livsstil og genekspresjon (funksjonell genom forskning), hos brystkreftpasienter og friske kontroller. Fra spørreskjemaer hentes opplysninger om livsstil, og i lagrede blodprøver måles mRNA (gen ekspresjon), DNA-methylering (mål på hemming av DNA), miRNA (overordnet feed-back system for mRNA) samt BRCA1 og 2 gener. Blodprøvene er dels samlet inn på forhånd i perioden 2003-2006, dels samlet inn blant de som har fått brystkreft i perioden 2006-2010.De biokjemiske analyser utføres ved nasjonale referanselaboratorier (HUNT, NTNU mikromatrise senter). Det er laget en internasjonal gruppe av statistikere. Studien er ganske enestående og vil bidra til å utforske mulighetene for å studere funksjon av genomet og livsstil i en human observasjonsstudie. Primært vil den gi innsikt i basale sykdomsmekanismer, men kan også bidra til nye prediagnostiske eller diagnostiske gentester.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2075 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Kvinner og kreft
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK nord
01.12.2011 REK nord
20.09.2012 REK nord