Forskningsprosjekt


Genekspresjonsanalyser av lungekreft - KK - St Olavs hospital

Vitenskapelig tittel:
Functional genomics in lung cancer carcinogenesis in women: a collaborative study between NOWAC and St Olavs hospital

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å bruke genekspresjon, mRNA analyser, for å lete etter forskjeller i ekspresjon i perifert blod mellom pasienter med nydiagnostisert lungekreft og befolkningskontroller. Pasientmaterialet kommer fra St Olavs hospital og kontrollene fra biobanken til Kvinner og kreft fra samme geografiske område og samme alder. Opplysninger om røykevaner vil bli validert ved analyser i plasmaprøver. I alt vil undersøkelsen omfatte ca 50 lungekreftpasienter og like mange kontroller. Dersom det er mulig å diskriminere mellom pasienter og kontroller kan dette muligens utvikles til diagnostiske tester. I tillegg vil personer som i Kvinner og kreft utvikler lungekreft i oppfølgingstiden også kunne benyttes sammen med kontroller for å vurdere betydningen av en eventuell test. Alt biologisk materiale er allerede samlet inn. Studien kan også gi kunnskap om basale mekanismer i siste stadium av kreftutviklingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2272 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eiliv Lund
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Kvinner og kreft
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord