Forskningsprosjekt


Bidrar Samhandlingsteamet til å sikre helsehjelp til personer som ikke har fått nødvendig hjelp fra etablerte behandlingstilbud

Vitenskapelig tittel:
What do collaborative community teams provide for persons with unmet needs for enduring mental helth care in Norway?

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien beskriver og utforsker praksis for to nyetablerte, aktivt oppsøkende behandlingsteam som har som mål å fange opp mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester, og som ikke blir møtt av etablerte tjenester innen sosial- og helsetjenester. Dette dreier seg særlig om mennesker med omfattende psykiske lidelser og/eller ruslidelser i kombinasjon med psykososiale vansker og funksjonssvikt. De to teamene er etablert i henholdsvis Ytre Sunnhordland og Dalane i Helseregion Vest, begge tverrfaglige og som samarbeidsprosjekt mellom DPS og nærliggende kommuner. De er altså etablert på bakgrunn av intensjonene i Samhandlingsreformen om tettere forbindelser mellom tjenestenes første og andrelinje. Teamene arbeider i samsvar med en lokalt tilpasset versjon av en amerikansk, strukturert og strengt definert modell for oppsøkende tjenester (Assertive Community Treatment) som er utviklet med tanke på pasienter med alvorlig psykisk lidelse (psykose).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1914 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jofrid Bjørkvik
Forskningsansvarlig(e):  Helse Fonna HF
Helse Fonna HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2010 REK vest