Forskningsprosjekt


Kartlegging av fysisk aktivitet hos dialysepasienter i Nord-Norge – en observasjonsstudie

Vitenskapelig tittel:
Kartlegging av fysisk aktivitet hos dialysepasienter i Nord-Norge – en observasjonsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter i dialyse, har lavt fysisk funksjonsnivå. Årsakene til dette er sammensatte og relatert til komorbiditet, redusert utskillelse av uremiske toksiner og komplikasjoner til den tidkrevende dialysebehandlingen. Lavt aktivitetsnivå hos dialysepasienter er assosiert med dårlig utfall, men studier antyder at økt aktivitet gir bedre livskvalitet og mindre karstivhet. Kunnskap om fysisk aktivitet hos pasienter i dialyse er stort sett basert på spørreskjemaer, som ofte gir et overestimat av aktivitetsnivået. Objektivt måling av aktivitet er i liten grad gjort hos pasienter i hemodialyse (HD) og aldri hos pasienter i peritoneal dialyse (PD). I vår studie vil vi måle fysisk aktivitet ved hjelp av akselerometer og sammenholde med opplysninger om fysisk aktivitet og livskvalitet fra spørreskjema hos pasienter i HD og PD i Helse Nord. Våre funn vil danne grunnlaget for individualiserte og målrettede tiltak for økt fysisk aktivitet i disse pasientgruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2437 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Dahl Solbu
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte om økonomisk støtte (NOK 80 000,-) til dekning av løpende utgifter (leie av akselerometre, forsendelse av akselerometre samt spørreskjemaer, dekning av reiseutgifter for informasjonsbesøk ved de ulike enhetene).

Ingen av deltakerne eller prosjektmedarbeiderne vil få økonomisk kompensasjon.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin embetsstudiet, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
04.01.2018 REK nord