Forskningsprosjekt


Fysioterapi til for tidlig fødte barn

Vitenskapelig tittel:
Individuelt tilpasset fysioterapi til for tidlig fødte barn på Nyfødt Intensiv avdeling og foreldremedvirkning: Effekt og erfaringer

Prosjektbeskrivelse:
For tidlig fødte barn har økt risiko for utviklingsvansker. Bl.a. sees økt forekomst av forsinket bevegelsesutvikling og cerebral parese hos barn født før 32. svangerskapsuke. I faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2007, anbefales stressreduserende tiltak på nyfødtavdelinger, tidlig intervensjon tilpasset spedbarnets korrigerte alder og opplæring av foreldre ved omsorg og intervensjon for fremming av barnas sensomotoriske utvikling. Det understrekes imidlertid at det er få systematiske oversikter av god kvalitet innen feltet og at tidligere forskning i betydelig grad har moderat til lav kvalitet. Mer forskning etterspørres. For tidlig fødte barn er født før et optimalt nivå på vekst og utvikling er nådd. I spedbarnsalderen har hjernen høy plastisitet. Erfaring påvirker hjernens utforming og funksjon. Tidlig individuelt tilpasset fysioterapi vil således kunne være av stor betydning for utvikling av for tidlig fødte barns bevegelser og funksjon. Formålet med denne studien er å analysere og evaluere gjennomføring og effekt av individuelt tilpasset fysioterapi på for tidlig fødte barns bevegelsesutvikling når intervensjonen gjennomføres over tre uker mens barna ennå er innlagt på nyfødtavdeling. Fysioterapeut veileder foreldre som skal gjennomføre den daglige intervensjonen. I tillegg til evaluering av effekt søker studien å frembringe kunnskap om hvordan foreldres tidlige aktive deltakelse ved opplæring i og gjennomføring av intervensjon, erfares av foreldre og hva det kan bety for samhandling mellom foreldre og spedbarn på kort og lang sikt. Studiens resultater vil kunne ha betydning for organisering og gjennomføring av fysioterapi til for tidlig fødte barn, for det enkelte barns utvikling og for hvilke barn som vil få behov for fysioterapi på sikt. Dette vil kunne ha en samfunnsøkonmisk gevinst når det gjelder styring og bruk av ressurser både i spesialist- og i førstelinjetjenesten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/916 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 30.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunn Kristin Øberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord
21.02.2013 REK nord
07.02.2019 REK nord