Forskningsprosjekt


Påvirker preoperativ ventetid risiko for proteseinfeksjon hos pasienter med lårhalsbrudd?

Vitenskapelig tittel:
Does preoperative waiting time influence the risk of periprosthetic infection in patients with femoral neck fracture?

Prosjektbeskrivelse:
Postoperativ infeksjon etter protese ved lårhalsbrudd er en alvorlig komplikasjon med betydelig mortalitet og morbiditet. Det er av stor betydning å identifisere risikofaktorer for infeksjon både for den enkelte og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi vil undersøke om det er en sammenheng mellom preoperativ ventetid og proteseinfeksjon ved proteser etter lårhalsbrudd og vår hypotese er at det ikke er noen sikker korrelasjon. Vi vil i en retrospektiv kohortstudie undersøke pasientene i Sykehuset Østfolds opptaksområde som fikk protese for lårhalsbrudd i perioden jan 2005 til des 2016. Pasientene identifiseres ved søk på diagnose- og operasjonskoder i sykehusets interne databaser. Informasjon hentes fra elektronisk journal. Vi vil registrere infeksjon/ikke infeksjon, innleggelses- og utskrivelsestidspunkt, operasjonsstart og - slutt, samt alder, kjønn, ASA-klasse, implantattype, BMI og røykestatus og gjøre korrelasjonstester og uni- og multivariabel logistisk regresjonsanalyse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2453 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 31.10.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kirsten Marie Larsen Grønhaug
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kvalitetssikrende arbeid, ingen ekstern finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst