Forskningsprosjekt


Omstillingsevne hos barn med ADHD og Asperger

Vitenskapelig tittel:
Utprøving av metoder for utredning av evne til omstilling (attentional shift) hos barn med ADHD eller Asperger syndrom.

Prosjektbeskrivelse:
Barn med ADHD og barn med Aspergers syndrom har vansker med omstilling i hverdagslivet. Disse vanskene har stor betydning for barnas fungering og familienes belastningsgrad. Slike vansker forstås som en del av de eksekutive (styrende/organiserende) funksjoner. Med utvalgte utredningsmetoder, Wisconsin Card Sorting Test, Brief og Trail Making fra D-KEFS, vil en med dette prosjektet søke å belyse grad av slike omstillingsvansker/ eksekutive funksjoner. En vil se om de kjente utredningsmetoder for eksekutive funksjoner er nyttige og tilstrekkelig effektive til å brukes i klinikken. Studien vil ta for seg tre grupper av 10 barn spredt i alder som i Bup-populasjonen generelt, 10: diagnostisert ADHD, 10: diagnostisert Aspergers syndrom og 10: diagnostisert angst. Sistnevnte gruppe forventes lavere grad av ne beskrevne eksekutive vansker. De nevnte metoder vil inngå som en del av utredningen og behandlings-/ tiltaksplanlegging ved Bup.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2054 Prosjektstart: 30.09.2010 Prosjektslutt: 31.08.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Eva Eidset
Forskningsansvarlig(e):  Helse Sunnmøre HF v. Sjefslege Veddeng
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK nord