Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Journalgjennomgang-pasientar med kols

Vitenskapelig tittel:

Journalgjennomgang - Jæren øyeblikkelig hjelp, Sandnes - Pasientar med kronisk obstruktiv lungesjukdomProsjektbeskrivelse:
Det overordna målet med totalprosjektet er å identifisera føresetnader som ligg til grunn for at den kommunale ø-hjelpsordninga er ei avlasting for spesialisthelsetenesta og gir eit like godt tilbod til pasientane som dei ville ha fått i sjukehuset. Dette er her operasjonalisert i desse tre spørsmåla: 1. Kva er innhaldet i den behandlinga som JØH gir til pasientgruppa med kols? 2. Er dette innhaldet i samsvar med god praksis? 3. Er det mogeleg gjennom endringar i tilbodet å gjera det betre? For å få svar på desse spørsmåla, er det nødvendig å gjera ein gjennomgang av journalane til dei pasientane med kronisk obstruktiv lungesjukdom som har vore innlagde i JØH.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2095 Prosjektstart: 11.12.2017 Prosjektslutt: 30.04.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Sverre Braut


Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK vest