Forskningsprosjekt


EPICOR: Forebyggende behandling mot blodpropp hos pasienter med akutt kransåresykdom. En langtidsstudie.

Vitenskapelig tittel:
EPICOR: Long-term follow-up of antithrombotic management patterns in acute coronary syndrome patients.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å beskrive kort- og langtidsbehandlingen (opptil 2 år etter innleggelsen) som gis mot blodpropp til pasienter innlagt for AKS. Man ønsker også å undersøke hvilken påvirkning 14 behandlingen har på medisinske hendelser, kostnader og livskvalitet. En fastslår at behandlingen av AKS pasienter varierer mellom ulike sykehus og land og ønsker seg en bedre oversikt over forskjellige behandlingsopplegg og effekter på forekomst av tromboemboliske hendelser. Det anføres at det vil være av stor betydning for å optimalisere håndteringen av denne type pasienter i klinisk praksis Resultatene skal kunne sammenliknes på tvers av sykehus, land og regioner. Det er planlagt at studien skal utføres i 12-14 land, fordelt på 600 sykehus, hvor totalt 10,600 pasienter deltar. Omfanget i Norge er stipulert til 600 pasienter. Man antar oppstart ca 1 september 2010 og varighet fram til 31 mai 2013. Det er ettersendt en prosjektendring hvor man i søknaden har foreslått noen mindre endringer i forhold til oppfølging av pasientene. Dette begrunnes med at inkluderte pasienter skal representere pasienter i akuttfasen. Det er også ønskelig at studien skal gjenspeile prosedyrer/behandling i klinisk praksis.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1937 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.03.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Frederic Kontny
Forskningsansvarlig(e):  AstraZeneca AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som opprinnelig søkt og godkjent
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst
01.09.2010 REK sør-øst