Forskningsprosjekt


Biomarkører ved immunterapi for lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Studies of biomarkers in patients with non small cell lung cancer (NSCLC) undergoing treatment with checkpoint inhibitors

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å studere mulige prediktive biomarkører for immunterapi. Bare rundt 20% av lungekreftpasientene har reell nytte av de nye sjekkpunkthemmerne (PD1/PD-L1-antistoff), og dagens utvelgelseskriterier er meget suboptimale. Det er stort behov for å forbedre muligheten til å predikere hvem som har nytte av slik behandling (og også hvem som ikke vil ha nytte). Via blod- og vevsprøver sammenholdt med behandlingsrespons vil vi i dette prosjektet analysere en rekke nye biologiske faktorer, også i samarbeid med partnere i inn- og utland, for å forsøke å finne bedre markører. Diagnostisk vev fra tid før oppstart behandling samt eventuelt vev fra pasienter som har sykdomsutvikling etter slik behandling vil bli studert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2226 Prosjektstart: 01.12.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det blir søkt om støtte frå Kreftforeninga, Helse Sørøst og Vestre Viken HFForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Vestre Vikens diagnostiske biobank
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst