Forskningsprosjekt


Små barn store følelser

Vitenskapelig tittel:
A pilot study of Tuning in to Toddlers: emotion coaching to parents and preschool teachers of at-risk toddlers

Prosjektbeskrivelse:
I pilotstudien vil vi undersøke gjennomførbarheten av en intervensjon for foreldre til småbarn i risiko og relevant barnehagepersonale. Fokuset i intervensjonen er på å øke sensitiv foreldrekompetanse og utvikle barnets selvregulering. Barn i alderen 1,5-3 år med kjente risikofaktorer, som psykisk sykdom, rus, eller traumer hos foreldre vil rekrutteres fra BUP (barnet er henvist), avdeling for rus og avhengighet, eller poliklinikk for psykisk helsevern for voksne (forelder er henvist). Intervensjonen vil gis til foreldre i gruppe og til barnets primærkontakt i barnehagen. Gjennom veiledningen lærer foreldrene hvordan de kan forstå og møte barnets følelsesuttrykk på en adekvat måte. Vi vil også gi intervensjonen til de som jobber med det aktuelle barnet i barnehagen for å styrke den sosioemosjonelle omsorgen barnet får der som et ledd i å styrke helheten i omsorgssituasjonen for småbarn i risiko.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/96 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 01.02.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marianne Aalberg
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Pilotstudien finansieres av Akershun Universitetssykehus HF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2018 REK sør-øst