Forskningsprosjekt


Susac syndrom i Møre og Romsdal

Vitenskapelig tittel:
Susac syndrome in Møre and Romsdal, Western Norway

Prosjektbeskrivelse:
Susac syndrom er en sjelden sykdom som rammer unge voksne. Sykdommen kan forveksles med multippel sklerose på grunn av sykdomstegn fra sentralnervesystemet og funn på MR-undersøkelse av hjernen. Dette kan føre til feilbehandling med kostbare legemidler som ofte er forbundet med bivirkninger. Sykdommen er trolig underdiagnostisert og vi ønsker i dette prosjektet å se nærmere på forekomsten i Møre og Romsdal fylke ved bruk av nylige foreslåtte diagnostiske kriterier. Prosjektet vil forhåpentligvis kunne bidra til økt kunnskap om sykdommen og kartlegge omfanget av feil- og underdiagnostisering. Dersom biologisk materiale er tilgjengelig vil enkelte pasienter som oppfyller kriteriene bli forespurt om de vil motsette seg etteranalyse av serumprøver med tanke på tilstedeværelse av anti-endoteliale antistoff. På søknadstidspunktet har vi foreløpig ikke etablert et samarbeid med et laboratorium som utfører denne typene analyser. Det vises for øvrig til vedlagte prosjektprotokoll i sin helhet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2056 Prosjektstart: 19.12.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Johannes Sverre Willumsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i egen avdeling via Nevrologisk forskningsfond og i henhold til fondets statutter.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Serumarkiv - biobanknr. 26
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2017 REK midt