Forskningsprosjekt


Nye komparative genomiske tilnærminger for å forstå sykdoms- og behandlingsmekanismer ved tvangslidelse (OCD)

Vitenskapelig tittel:
OCD: Novel Comparative Genomic Approaches to Identify Disease and Treatment Mechanisms in Obsessive-Compulsive Disorder

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en koblingsstudie mellom biobank (2014/75: Biomarkører ved angst og tvangslidelser) og journaldata. Hovedmålet med å kombinere disse dataene er å avdekke: 1. Genetiske sårbarhetsfaktorer for OCD. 2. Hvilke genetiske varianter er assosiert med ulike subtyper av OCD? 3. Hvordan kan disse genetiske risikofaktorene interagere med miljøfaktorer? 4. Hva er langtidsbehandlingseffekt? 5. Hvordan kan genetiske varianter brukes for å predikere behandlingsrespons? Formålet med studiene er å identifisere biologiske markører for tvangslidelse (OCD) og for behandlingsrespons. Konsekvenser av slikt arbeid kan innebære et mer datadrevet diagnostisk system og supplere de eksisterende diagnostiske metoder som utelukkende er basert på kliniske beskrivelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2089 Prosjektstart: 31.12.2017 Prosjektslutt: 01.01.2032

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette prosjektet er finansiert av en tildeling fra US National Institute of Health (NIH) til Dr. James Crowley at UNC Chapel Hill. Denne tildelingen har en subkontrakt med Haukeland University Hospital og Karolinska Institutet, slik at utgifter forbundet med drift av prosjektet dekkes gjennom denne bevilgningen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Biomarkører ved angst og tvangslidelser
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK vest