Forskningsprosjekt


Asymptomatisk aortastenose

Vitenskapelig tittel:
Patient characteristics, outcome and diastolic function at rest and during exercise in patients with “asymptomatic”, severe aortic stenosis

Prosjektbeskrivelse:
Aortastenose er et økende helseproblem der nye teknikker har senket terskelen for klaffeutskifting. Valg av tidspunkt for dette er dårlig kartlagt. Vi tror at pasienter med alvorlig aortastenose og få/usikre symptomer i realiteten har begynnende, såkalt diastolisk, hjertesvikt som ikke avdekkes med dagens utredning. Studien er delt i en retrospektiv undersøkelse av pasienter som har vært vurdert mtp klaffeintervensjon pga alvorlig aortastenose, men avslått pga fravær av symptomer, og en prospektiv kohortstudie for å analysere funksjonsnivå og diastolisk hjertefunksjon/fibrose hos pasienter med alvorlig aortastenose, men få/usikre symptomer. Den retrospektive studien skal besvare om prognosen virkelig er så god som tidligere antatt hos pasienter med "asymptomatisk" alvorlig aortastenose. Den prospektive studien skal besvare om disse pasientene har redusert funskjonsivå eller tegn til diastolisk hjertesvikt, og om dette reverseres med klaffeinngrep.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2129 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2042

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres gjennom frie forskningsmidler fra KG Jebsen senter for hjerteforskning. Det vil også søkes om midler fra andre institusjoner (Helse Sør-ØSt etc). Det er ingen komersielle interesser i dette prosjektet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst