Forskningsprosjekt


Alkohol, psykofarmaka og kognitiv svikt blant alderspsykiatriske pasienter

Vitenskapelig tittel:
Alcohol, psychotropic drugs and cognitive impairment among old age psychiatric patients

Prosjektbeskrivelse:
Resultatene kan gi oss kunnskaper på områder som er lite utforsket, men etterspurt fordi vi ikke vet nok om i hvilken grad alderspsykiatriske pasienter har et risikofylt bruk av rusmidler, mulige sammenheng mellom kognitiv svikt/funksjonsnivå/rusmidler, og innvirkningen på pårørende. Områder som trolig har betydning for helsen til eldre generelt, og også på pårørendes belastning til personer som har en alderspsykiatrisk lidelse, et forhøyet rusmiddelbruk og endringer i kognitiv funksjon. Kvantitative design med spørreskjema og screeningverktøy benyttes for å kartlegge i hvilken grad alderspsykiatriske pasienter screener positivt på forhøyet bruk av nevnte rusmidler, Dernest å beskrive deres funksjonsmessige, kognitive og demografiske karakteristika. De to studiene er deskriptive.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2439 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aud Johannessen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse



Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst